1. Definities
1.1 De definities welke zijn opgenomen in het definitieoverzicht zijn onverkort van toepassing op deze voorwaarden van ”ProTV”, de advertentiedienst van ECL
Projects gevestigd te Goor, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder KVK registratienummer 58521402.
1.2 Cliënt(en): De afnemer van de dienst ProTV.
1.3 Mini-PC: Een door ProTV geprogrammeerde en geoptimaliseerde minicomputer ten behoeve van het gebruik van de advertentiedienst.
1.4 Bugs: Een programmeringsfout en/of andere technische/softwarematige storing in het ProTV systeem.
1.5 Connecties: Cliënten welke gebruik maken van het ProTV systeem en verbinding met elkaar gelegd hebben via de ProTV dienst.
1.6 (ProTV) systeem: Het programma ProTV welke ter gebruik wordt gesteld voor de Cliënt.
1.7 Content: De inhoud en/of weergegeven beelden op het ProTV systeem draaiende bij de Cliënt(en).
1.8 Tickets: Een ticketsysteem is voor (de) Cliënt(en) toegankelijk om supportvragen te stellen.
1.9 Internetverbinding: een bekabelde of draadloze verbinding met toegang tot het wereldwijde web.
2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van ECL Projects in het kader van de uitvoering van de ProTV dienst.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventueel latere overeenkomsten tussen ECL Projects en de Cliënt, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
3. Algemeen
3.1 Mededelingen, toezeggingen of afspraken dienen schriftelijk door ECL Projects te worden bevestigd.
4. Tarieven
4.1 ProTV heeft het recht jaarlijks de tarieven van haar dienst(en) naar de Cliënt aan te passen en eventueel te verhogen met een bedrag van maximaal 15% van
het afgenomen abonnement per jaar zonder dat deze tariefaanpassing(en) aanleiding kan/kunnen geven tot beëindiging van de overeenkomst.
5. Overeenkomst
5.1 Alle offertes en aanbiedingen van ECL Projects zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft
in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5.2 ECL Projects is gerechtigd levering van de dienst(en) op te (laten) schorten indien:
-­‐ er gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Cliënt.
-­‐ aan een door ECL Projects verlangde waarborgsom of zekerheidsstelling niet wordt voldaan.
-­‐ de Cliënt in staat van faillissement is verklaard.
6. Doel van de dienst
6.1 De ProTV dienst is louter toegankelijk voor Cliënten welke een abonnement hiervoor hebben afgenomen.
6.2 De Cliënt dient zelf connecties te leggen met (één) Cliënt(en) en mag hiervoor zelf bepalen met wie wel of niet content gedeeld wordt binnen het ProTV
netwerk.
6.3 De Cliënt heeft de mogelijkheid om via de ProTV dienst connecties te leggen met andere Cliënten welke worden weergegeven in het ProTV systeem.
6.4 De Cliënt kan content delen met andere Cliënt(en) om het bereik van reclame te vergroten.
6.5 De Cliënt mag maximaal 3 content beelden delen, per Cliënt binnen het ProTV netwerk.
6.6 De Cliënt krijgt uitsluitend toegang tot wat zijn pakket bevat zoals in het contract beschreven staat tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
6.7 De Cliënt mag zelf de volgorde bepalen van eigen en gedeelde content op eigen schermen.
6.8 De snelheid van de content weergave mag door de Cliënt zelf worden bepaald, binnen de gestelde normen.
6.9 ECL Projects medewerkers beantwoorden tickets binnen maximaal 72 uur.
6.10 De Cliënt dient een geaccepteerde connectie minimaal 72 uur actief te houden alvorens deze kan worden verwijderd.
6.11 De aan de Cliënt getoonde statistieken van ProTV kunnen geen rechten worden ontleend.
7. Eigendom apparatuur en abonnement licentie
7.1 De eigendom gaat op de Cliënt over op het moment dat de Cliënt aan zijn (betalings)verplichtingen jegens ECL Projects heeft voldaan.
7.2 De Mini-PC dient aangeschaft te worden via ECL Projects.
7.3 Het is de Cliënt niet toegestaan derden gebruik van de programmatuur en/of daarbij behorende documentatie te laten maken, zonder dat deze derden middels
een overeenkomst met ECL Projects hiertoe een gebruiksrecht hebben gekregen.
7.4 Het is niet mogelijk om licenties over te dragen aan één of meerdere Cliënt(en), tenzij ECL Projects hier schriftelijk toestemming heeft gegeven.
8. Aansprakelijkheid
8.1 ECL Projects is niet, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
– een tekortkoming aan internetverbinding en/of stroom toevoer,
– montagedefecten en/of complicaties omtrent de montage van apparatuur,
– een slecht functionerende internetverbinding,
– verhitting, brandschade, vochtschade, diefstal of vernieling van de apparatuur,
– schades door schuld van derden,
-­‐ overmacht (art. 8.4).
8.2 Bugs en fouten in het ProTV systeem zullen bij melding binnen 7 dagen verholpen worden, hiervoor worden geen tegemoetkomingen verrekend.
8.3 ECL Projects is niet, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een niet functionerend televisiescherm
8.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ECL Projects geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ECL Projects niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ECL Projects of van derden daaronder begrepen. ECL Projects heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ECL Projects zijn verbintenis had
moeten nakomen.
9. Betaling en levertijden
9.1 De betaling aan ECL Projects dient maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks te geschieden, zoals overeengekomen in de overeenkomst.
9.2 De betaling aan ECL Projects dient vóór aanvang van het gebruik van de dienst en vóór de betreffende periode betaald te worden.
9.3 Facturen van ECL Projects kennen een betalingstermijn van 14 dagen.
9.4 ECL Projects is bevoegd het ProTV systeem bij de Cliënt op te schorten bij verzuim van de schuldenaar.
9.5 De facturen van ECL Projects worden per e-mail verzonden, mits de klant aangeeft de facturen per post te willen ontvangen.
9.6 De levertijden van de ECL Projects dienst en/of producten en diensten bedragen 1 tot 8 weken na ondertekening van de overeenkomst.
9.7 ECL Projects behoudt zich het recht om in alle redelijkheid eventuele administratie- en/of incassokosten door te berekenen aan de Cliënt, bij het uitblijven van
een betaling.
10. Verantwoordelijkheid
10.1 De Cliënt is verantwoordelijk voor de televisie en Mini-PC installatie wat bij de Cliënt in de onderneming draaiende staat.
10.2 De Cliënt dient apparatuur welke eigendom is van ECL Projects te verzekeren tegen schades en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
10.3 De Cliënt is verantwoordelijk voor de door de Cliënt gecreëerde content getoond op het ProTV systeem.
11. Toepasselijk recht en jurisdictie
11.1 Op de overeenkomst, offertes en facturen van ECL Projects is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Tenzij ECL Projects en de Cliënt schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te
Almelo.
12. (Wijzigingen) (algemene) Voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden en slotbepaling
12.1 ECL Projects is bevoegd in algemene voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen dan wel deze in te voeren welke voor de
Cliënt na de bekendmaking van de wijziging of invoering na (14) veertien dagen van kracht worden. Wijzigingen op of invoeren van algemene voorwaarden
en/of leveringsvoorwaarden kunnen worden bekendgemaakt per e-mail, op het aanmeldingsscherm van het ProTV systeem, op de factuur en/of
gebruiksopgave en/of schriftelijk.
12.2 Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of enigszins vernietigd word(t)(en),
dan wel nietig word(t)(en) verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechts mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte worden gegeven.
12.3 Algemene voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden zijn vermeld op de website van ProTV http://www.protv.nl. Zij worden tevens op verzoek (elektronisch)
kosteloos toegezonden door ECL Projects.